ALLMÄNNA VILLKOR

OM OSS, VÅRA TJÄNSTER OCH AVTALET

Neko Health AB tillhandhåller bland annat webbplatsen www.nekohealth.com och applikationen Neko Health samt andra webbplatser och applikationer (gemensamt kallade för ”Applikationen”).

NH Consumer Services AB tillhandahåller hälsoundersökningar med riskbedömning enligt vad som närmare framgår av Applikationen (”Tjänsterna”).

Dessa villkor (”Allmänna Villkor”) gäller när Neko Health AB och NH Consumer Services AB (”vi”) tillhandahåller Tjänsterna till dig som kund (”Kunden” eller ”du”), och för användning av Applikationen. Vårt tillhandahållande av Tjänsterna och användningen av Applikationen är också reglerat av vår integritetspolicy.

För åtkomst till Tjänsterna krävs att du registrerar ett användarkonto hos oss i Applikationen (”Konto”). För att kunna registrera ett Konto behöver du vara minst 18 år gammal och kunna legitimera dig med BankID.

Genom att registrera ett Konto, i övrigt använda Applikationen eller ta del av Tjänsterna ingår du avtal med oss (”Avtalet”) och accepterar att dessa Allmänna Villkor gäller för Avtalet.

Tjänsterna är inte avsedda att ersätta regelbundna besök hos vårdgivare/läkare för medicinsk rådgivning eller information om diagnos och behandling, utan ska ses som ett komplement. Fördröj inte att söka medicinsk rådgivning på grund av Tjänsterna. Vid akuta problem måste du söka akutsjukvård.

KLINISKA STUDIER

Tjänsterna kan innefatta användning av medicintekniska produkter som inte CE-märkts för sitt användningsområde. För att du ska kunna ta del av Tjänsterna med användning av sådan utrustning krävs att du godkänner att du deltar i en klinisk studie. Villkoren för sådant deltagande framgår i anslutning till den berörda Tjänsten.

För närvarande gäller detta för Tjänsten Neko Body Scan, där följande fyra kliniska studier pågår. Neko Health AB är huvudansvarig för tre av studierna DermaFlowAlpha, CardioAlpha och Spectrum 1. Den fjärde studien, HeartWaves HJN, görs i samarbete med Danderyds sjukhus. Studierna finansieras av Neko Health AB. Mer information om studierna finns här: www.nekohealth.com/se/kliniska-studier.

Du kan när som helst återkalla ett lämnat godkännande av deltagande i en klinisk studie via ditt Konto i Applikationen eller genom att kontakta oss i samband med besök eller genom att kontakta oss på gdpr@nekohealth.com.

Godkänner du inte deltagande i klinisk studie kommer vi inte kunna tillhandahålla den berörda Tjänsten.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR TJÄNSTERNA

Innan vi utför Tjänsten kommer du få svara på ett antal frågor om din hälso- och sjukdomshistorik samt din nuvarande livsstil, för att ge läkaren ett bättre underlag för sin bedömning.

Du kommer i samband med utförandet av Tjänsten få bekräfta att du lämnat korrekt och fullständig information och att förutsättningarna för att vi ska kunna utföra Tjänsten uppfylls. Du kan läsa mer om dessa förutsättningar här: https://www.nekohealth.com/se/exclusion-criteria-sv,

Att du lämnar den information som vi ber om är en förutsättning för att vi ska kunna tillhandahålla Tjänsterna till dig och vi förbehåller oss därför rätten att neka utförande av Tjänst om vi bedömer att vi saknar nödvändig information, eller om förutsättningarna för utförandet i övrigt inte är uppfyllda.

VÅRA SKYLDIGHETER

Vi ska tillhandahålla Tjänsterna och Applikationen i enlighet med vad som anges i Avtalet och tillämplig lagstiftning samt utföra våra åtaganden med för ändamålet lämplig och behörig personal.

Vi kan vid t.ex. hög efterfrågan på våra Tjänster hänvisa dig till HJN Proaktiv Hälsovård AB för utförande av Tjänst, och får även i övrigt använda underleverantörer för att tillhandahålla Tjänsterna och Applikationen och ansvarar i sådant fall för att underleverantören utför sina åtaganden enligt Avtalet.

Vi ansvarar dock inte för information, webbplatser eller tjänster som kan vara åtkomliga för dig via Applikationen men som inte levereras av oss.

Vi ansvarar för att alla våra läkare har rätt förordnanden, svensk legitimation och adekvata försäkringar.

DINA SKYLDIGHETER

Du ska följa Avtalets villkor, och hålla avtalade tider för besök hos oss eller utförande av Tjänst.

Du ska följa de instruktioner som lämnas av vår personal i samband med utförande av Tjänst.

Du ansvarar för att lämna riktig och komplett information till oss, och för att vi får använda och behandla information som tillhandahålls av dig avseende Applikationen och Tjänsterna i syfte att kunna tillhandahålla Applikationen och Tjänsterna enligt Avtalet.

Du är ansvarig för alla aktiviteter som förekommer med användning av ditt Konto eller som ett resultat av din tillgång till eller användning av Applikationen. Misstänker du att uppgifter rörande åtkomst till ditt Konto kommit till annans kännedom ska du omgående underrätta oss om det.

Du får vid varje tid bara inneha ett Konto.

Du får inte använda Applikationen på ett sätt som kan störa Applikationens funktionalitet eller orsaka oss skada. Du ansvarar för att inte använda eller tillåta användning av ditt Konto eller information om dig på Kontot för något syfte som kan innebära brott mot tillämpliga lagar eller bestämmelser, eller etiska regler eller riktlinjer.

RÄTTELSE OCH AVSTÄNGNING

Du är skyldig att rätta felaktig information som du lämnat. Vi har rätt att radera eller blockera åtkomst till information som du lämnat och som inte är förenlig med Avtalet.

Vi kan stänga av åtkomsten till ditt Konto eller din användning av Applikationen om du bryter mot någon bestämmelse i Avtalet eller om vi bedömer att Applikationen riskerar att drabbas av hot mot säkerhet eller funktionalitet. Vi kommer att informera dig om sådan avstängning i den utsträckning det är rimligen möjligt.

Vi förbehåller oss rätten att neka registrering av nytt Konto vid tidigare brott mot Avtalet som medfört avstängning.

PRIS OCH BETALNING

Vid var tid aktuella priser för Tjänsterna framgår av Applikationen. Förändringar i priserna påverkar inte redan gjorda köp.

Betalning för Tjänsterna utförs via Applikationen och sker i förskott om inget annat anges.

Betalningstjänsten tillhandahålls av Stripe, Inc. Stripes integritetspolicy finner du här https://stripe.com/en-de/legal/privacy-center. De betalningsalternativ som finns framgår i samband med att du ansluts till betalningstjänsten.

Vi tar inte ut någon avgift för betalning via betalningstjänsten, men beroende på valt betalningsalternativ kan ytterligare kostnader tillkomma enligt vad som anges i villkoren för betalningsalternativet.

Vi förbehåller oss rätten att neka återbetalning av betalt förskott för Tjänst om du avbokar besöket senare än 24 timmar före avtalad tid, eller om du blir mer än 5 minuter försenad eller uteblir från avtalad tid.

Inbjudningskod

Vi kan från tid till annan utfärda olika typer av ”Inbjudningskoder”. En Inbjudningskod är en kod som kan användas för att boka tid för utförande av Tjänst och/eller erhålla rabatt på Tjänst. Beroende på typen av Inbjudningskod kan Tjänsten vara kostnadsfri för mottagaren av Inbjudningskoden. Antalet tider som kan bokas via Inbjudningskod kan vara begränsat.

En Inbjudningskod ska inte anses ha något monetärt värde, och kan inte bytas mot annan Tjänst eller ersättning i någon form.

En Inbjudningskod får inte överlåtas mot ersättning.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst och utan föregående meddelande återkalla en Inbjudningskod eller göra den ogiltig.

Ångerrätt

När du köper någon av våra Tjänster via Applikationen har du alltid 14 dagars ångerrätt från köpet, eller ångerrätt fram till den tidpunkt då Tjänsten ska påbörjas om Tjänsten är avtalad att genomföras inom 14 dagar från köpet (ångerfristen). Vid sent utnyttjad ångerrätt förbehåller vi oss rätten att neka återbetalning, se punkten 7.5.

För att använda din ångerrätt kan du kontakta oss på hello@nekohealth.com. Du kan också använda Konsumentverkets ångerrättsblankett som du hittar här: https://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett.

För att praktiskt kunna hantera ditt ångrade köp och registrera det i våra system kan du komma att behöva logga in på ditt Konto. Meddela oss om du vill ha hjälp med att ångra ditt köp enligt ovan så hjälper vi dig vidare.

NÖJD-KUND-GARANTI

För Neko Scan gäller att om du av någon anledning inte är helt nöjd med Tjänsten kan du inom 7 dagar från att Tjänsten genomfördes skriftligen meddela oss om det, så gör vi en full återbetalning.

Återbetalning

Återbetalning görs till samma kort och konto som du använt när du gjort din betalning. Återbetalningen görs i regel inom 7 dagar, men det kan ta upp till 15 dagar innan återbetalningen syns på ditt konto.

Inbjudningskod som använts vid betalning återbetalas inte.

FEL OCH ANSVAR

Vår målsättning är att Applikationen ska fungera och vara tillgänglig för dig. Du är dock införstådd med att Applikationen och dess funktioner kan förändras från tid till annan och att vi inte garanterar någon viss funktionalitet eller tillgänglighet.

Anser du att vi inte fullgjort våra skyldigheter ska du skriftligen och utan oskäligt dröjsmål meddela oss detta, kontakta oss på hello@nekohealth.com. Du ska i samband med det informera oss om vad du anser vara felaktigt. Är det ett fel som vi ansvarar för kommer vi i första hand åtgärda eller avhjälpa felet genom att som vi bedömer lämpligt, utföra det bristfälliga åtagandet korrekt eller vidta annan lämplig korrigerande åtgärd.

Är du missnöjd med Applikationen kan du också vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, eller till EU-kommissionens onlineplattform för tvistlösning (ODR): https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show. Vi åtar oss inte att delta i ett alternativt tvistlösningsförfarande men kommer att ta slutlig ställning i frågan vid eventuell uppkommen tvist.

Såvida inte annat följer av lag har vi inget ansvar för fel eller omständigheter som orsakats av att du inte följt Avtalet, eller något ansvar för förlorade eller förstörda data eller information.

Är du missnöjd med den vård som vi har tillhandahållit, kan du vända dig till vårt försäkringsbolag https://www.dina.se/ och om du inte är nöjd med ett beslut angående patientskada kan du vända dig till Patientskadenämnden https://www.patientskadenamnden.se/nytt-arende/.

All annan användning av Applikationen än vad som uttryckligen tillåts enligt detta Avtal är förbjuden, och kan också utgöra brottslig handling samt medföra skadeståndsansvar.

RÄTTIGHETERNA TILL APPLIKATIONEN OCH INFORMATION

Vi, eller tredje part som vi erhåller rättigheter från, äger och ska behålla alla rättigheter till Applikationen. Dessa rättigheter inkluderar registrerade, oregistrerade, befintliga och framtida potentiella immateriella rättigheter, inklusive varumärken, patent, mönster, design, programvara, upphovsrätt, know-how och andra liknande immateriella rättigheter, vare sig de kan registreras eller inte, till Applikationen. Inga sådana rättigheter överlåts av oss, och inget i Avtalet ska tolkas som att sådana rättigheter överlåts till dig.

All data och information genererad inom ramen för vårt tillhandahållande av Applikationen och Tjänsterna och som kan användas av oss i syfte att analysera, förbättra och utveckla Applikationen eller Tjänsterna utgör vår egendom, med undantag för sådan information som utgör personuppgifter.

PERSONUPPGIFTER

Vår behandling av personuppgifter sker i enlighet med vår integritetspolicy.

AVTALSTID OCH AVTALETS UPPHÖRANDE

Avtalet gäller så länge du har ett Konto, i övrigt använder Applikationen eller tar del av Tjänsterna.

Du kan när som helst välja att avsluta ditt Konto genom att kontakta oss på hello@nekohealth.com.

Vi har rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan inklusive avsluta ditt Konto vid allvarligt eller upprepade brott mot Avtalet.

FÖLJDER AV AVTALETS UPPHÖRANDE, RADERING AV INFORMATION

Du är införstådd med att vårt tillhandahållande av ditt Konto och Applikationen inte omfattar någon skyldighet för oss att lagra information om dig annat än vad som krävs för att tillhandahålla Tjänsterna. Du kommer inte att komma åt ditt konto eller någon information om dig på Kontot när ditt Konto avslutas. Vi är dock skyldiga att spara viss information enligt lag, vilket framgår av vår integritetspolicy.

Avtalets upphörande eller dess uppsägning, oavsett anledning, ska inte påverka parternas respektive rättigheter och skyldigheter som tillkommit under eller innan uppsägningen, och inte heller påverka fortsatt giltighet av bestämmelse som uttryckligen eller underförstått är avsedd att fortsatt gälla efter uppsägningen.

BEFRIANDE OMSTÄNDIGHET

Part är fri från ansvar för underlåtenhet att fullgöra sina förpliktelser enligt detta Avtal på grund av omständighet som är utom parts kontroll. Så som sådan befriande omständighet ska ses krig eller krigsliknande handlingar, myndighetsrestriktioner, pandemi, brand, strejk, lockout, förbud, brister i allmänna kommunikationer eller externa nätverk eller annan omständighet av motsvarande betydelse, under förutsättning att drabbad part skriftligen och skyndsamt meddelar den andra parten om händelsen.

ÄNDRINGAR AV TJÄNSTERNA

Vi kan när som helst och utan föregående information besluta om att ändra eller avveckla Tjänsterna. Vi har i sådant fall rätt att avboka tid för utförande av Tjänst eller avsluta tillgången till Tjänsterna. Information om detta ska lämnas skriftligen av oss. Eventuell ersättning som du har betalat i förskott för berörd Tjänst kommer i sådant fall att återbetalas till dig.

ÄNDRINGAR AV VILLKOREN

Vi har rätt att göra ändringar i dessa Allmänna Villkor. Vi kommer meddela dig sådan ändring skriftligen innan ändringen träder i kraft. Genom att fortsätta använda Applikationen eller ta del av Tjänsterna efter att ändringen trätt i kraft anses du ha accepterat ändringen.

Meddelanden

Våra skriftliga meddelanden till dig kommer skickas via e-post eller SMS enligt den information du lämnat via ditt Konto eller, avseende ändringar av Tjänsterna eller dessa Allmänna Villkor, via Applikationen.

Dina skriftliga meddelanden till oss ska sändas till följande e-postadress hello@nekohealth.com.

ÖVERLÅTELSE AV RÄTTIGHETER

Du får varken överlåta eller upplåta dina rättigheter eller dina skyldigheter enligt detta Avtal utan vårt skriftliga medgivande. Det står dock oss fritt att överlåta Avtalet helt eller delvis förutsatt att vi skriftligen informerar dig om överlåtelsen. Det står oss också fritt att överlåta eller upplåta vår rätt till betalning.

Övrigt

Avtalet utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som Avtalet berör. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått Avtalet ersätts av innehållet i detta Avtal.

För definierade termer gäller att bestämd form ska anses innefatta ordets obestämda form och vice versa och att singular ska anses innefatta plural och vice versa.

TVISTER OCH LAGVAL

På detta Avtal ska svensk lag tillämpas, utan tillämpning av lagvalsregler.

Tvister som uppstår i anledning av detta Avtal ska avgöras i svensk allmän domstol.